תקנון תחרות טיק טוק ״שוטקה ישראל״

הגדרות

מבלי לגרוע משאר ההגדרות המופיעות בתוכנית זו, יפורשו המונחים הבאים בהתאם לאמור לידם,
והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת מתוכן העניין או מהקשר הדברים:

"תכנית התחרות"- ההוראות המופיעות בתכנית זו לפי העניין;

"תחרות"- התחרות שתוכנית זו חלה עליה במסגרת תחרות “שוטקה ישראל“ שעורכת החברה;

"החברה״-איב לקשרי בע״מ;

"משתתף-" הוא זה אשר עמד בתנאי ההשתתפות בסעיף 2 להלן;

"זוכה"- משתתף אשר השתתף בתחרות מחשבון הטיק טוק הפרטי שלו;

"הפרס"- הפרס בו יזכו הזוכים בהגרלה שתיערך כאמור בסעיף 4 לעיל;

"אתר התחרות"- עמוד הטיק טוק של החברה בשם ״tiptop_il@״ שישמש את החברה לשם התחרות

וממנה יבחר המשתתף הזוכה.

בתכנית זו השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והוא מתייחס גם לנקבה.

1. כללי.

1.1 .החל מיום 27-01-22 ועד יום 12-02-22 ( להלן: "תקופת התחרות"), תערוך החברה תחרות 

הגרלות נושאת פרסים בשם "שוטקה ישראל".

1.2 החברה תהיה רשאית להאריך או לשנות את משך המבצע או תחילתו, לערוך הגרלות נוספות

ולהוסיף פרסים, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

1.3 כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, תהיה באחריות הזוכה ועל חשבונו בלבד

החברה תהיה רשאית להעביר לשלטונות המס, אם יידרש לכך על פי דין, את פרטי הזוכים ולא תהיה

חייבת בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה, למעט אם מוטלת עליה חובה על פי דין לעשות כן.

2. התנאים להשתתפות בהגרלה.

2.1  זכאים להשתתף בהגרלה הינם יחידים (כל סרטון  חייב להיות מקורי ולהיות מצולם על ידי המשתתף בלבד) 

בעלי חשבון טיק טוק חוקי ותקין אשר ביצעו "לייק" ו ״עוקב״ לעמוד הטיק טוק של החברה

ובנוסף שיתפו את הפוסט/סרטון לצורך השתתפות בתחרות, הפוסט (סרטון) יועלה לעמוד הטיק טוק האישי של המשתתף וחובה

עליו לתייג את עמוד הטיק טוק של החברה (להלן ״tiptop_il@״) על מנת שיופיע בעמוד של החברה.

סרטון אשר לא יתוייג ולא יופיע בעמוד החברה יפסל מהשתתפות באופן ישיר וללא כל עוררין.

על מנת לזכות בתחרות על המשתתף להכין שוטקה (השחלה של חרוזים על חוט בשיטה מסויימת היוצרת את השוטקה)

על המשתתף  לצלם סרטון/תמונה רלוונטי ולהעלות לעמוד החברה.
כל משתתף רשאי להעלות עד 5 סרטונים הקשורים לתחרות וכל סרטון מהווה כרטיס נוסף להגרלה. 

בתום תקופת התחרות תיערך הגרלה על ידי החברה, בהגרלה יוכנסו שמות כל המשתתפים ויוגרלו השמות באופן אקראי.
ההגרלה תשודר בלייב  ותפורסם במדיה של החברה (להלן אתר החברה ״tiptop.style" ועמוד הטיק טוק להלן (״tiptop_il@״)

תאריך הגרלת הזוכה הוא 14/02/22 וההגרלה תיערך ע״י נציג החברה או מי מטעמה.

במסגרת ההגרלה יוגרלו חמישה פרסים באופן מדורג.

2.2 .משתתפים אשר לא יעמדו בתנאי ההשתתפות ו/או ינקטו בפעולות בחוסר תום לב על מנת

לזכות בפרס וכן משתתפים אשר פרטי עמוד הטיק טוק שלהם אינו אמיתי, יפסלו וזכאותם לפרסים

תבוטל על פי שיקול דעתה של החברה.

הזכייה תצולם ותפורסם במדיה של החברה (להלן אתר החברה ״tiptop.style" ועמוד הטיק טוק להלן (״tiptop_il@״)

תאריך הכרזת הזוכים הוא  14/02/22 אך החברה רשאית להקדים/לדחות את מועד ההכרזה וקיום ההגרלה לפי שיקול דעתה.

2.3 .משתתפים אשר לא יעמדו בתנאי ההשתתפות ו/או ינקטו בפעולות בחוסר תום לב על מנת

לזכות בפרס וכן משתתפים אשר פרטי עמוד האינסטגרם שלהם אינו אמיתי, יפסלו וזכאותם לפרסים

תבוטל על פי שיקול דעתה של החברה.

3. אחריות.

3.1 .התחרות תיערך בהתאם לכל דין ו/או חוק. כאשר מועד סיום זמן ההשתתפות יגיע,

החברה תערוך את ההגרלה ותכריז על הזוכים בהתאם לתנאי התחרות.

4. תיאור התחרות.

4.1  במהלך תקופת התחרות יתבקשו חברי הטיק טוק להעלות סרטוני/תמונות בנושא המבוקש ולתייג את עמוד הטיק טוק של החברה

בכתובת (״tiptop_il@״), בנוסף יתבקשו המשתתפים לעשות לייק ועוקב לעמוד החברה.

4.2 המשתתפים בהגרלה יהיו משתמשים אשר קיבלו על עצמם את כל תנאי התכנית ואשר העלו סרטונים, עקבו ועשו

לייק מחשבון הטיק טוק הפרטי שלהם.

4.3 מבין כל המשתתפים יוגרלו בסוף התקופה:

מקום ראשון: מכשיר אייפון 13 פרו מקס 

מקום שני: אייפד פרו 

מקום שלישי: שעון אפל וואטש סדרה 7

מקום רביעיי:  סט להכנת שוטקה בשווי 500 ש״ח

מקום חמישיי: סט להכנת שוטקה בשווי 250 ש״ח
4.4 התחרות תבוצע על ידי נציגי החברה, בפיקוחה והדרכתה. 

6. תוצאות התחרות.

6.1 תוצאות התחרות יפורסמו באתר התחרות (להלן: "מועד הפרסום") וכן תישלח לזוכה הודעה

בדבר הזכייה לעמוד הטיק טוק של הזוכה לפי חשבון הטיק טוק ממנו ביצע את ההשתתפות בתחרות.

6.2 תוצאות התחרות יהיו סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.

7. מימוש הפרס.

7.1 הזוכה יידרש למסור את שמו המלא, אימייל, טלפון ליצירת קשר

מימוש הפרס ייעשה ע"י הגעה לחברה ברחוב כפר גלעדי 36 ת״א

7.2 החברה תהא רשאית לפרסם במדיה את שם הזוכה וידאו ותמונתו, באופן ובמועדים שיקבעו על פי

שיקול דעתה של החברה ובכפוף להוראות הדין .

7.3 מובהר כי עצם ההשתתפות במבצע תחשב להסכמת הזוכה לפרסום פרטיו כאמור והזוכה

מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

7.4 החברה ו/או מי מטעמה אינם מתחייבים למועד קבלת הפרס ליום ולשעה הנוחים לזוכה, אלא

לשעות פעילות החברה.

 

x

#{title}

#{text}

#{price}