תקנון תחרות אינסטגרם ״חופשת סתיו 2018״
 
הגדרות

מבלי לגרוע משאר ההגדרות המופיעות בתוכנית זו, יפורשו המונחים הבאים בהתאם לאמור לידם,
והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת מתוכן העניין או מהקשר הדברים:
"תכנית התחרות"- ההוראות המופיעות בתכנית זו לפי העניין;

"תחרות"- התחרות שתוכנית זו חלה עליה במסגרת מבצע "חופשת סתיו 2018" שעורכת החברה;

"החברה"- שרה סליים;

"משתתף"- הוא זה אשר עמד בתנאי ההשתתפות בסעיף 2 להלן;

"זוכה"- משתתף אשר השתתף בתחרות מחשבון האינסטגרם הפרטי שלו;

"הפרס"- הפרס בו יזכו הזוכים בהגרלה שתיערך כאמור בסעיף 4 לעיל;

"אתר התחרות"- דף האינסטגרם של החברה בשם ״sara_slime_il״ שישמש את החברה לשם התחרות
וממנה יבחר המשתתף הזוכה.

בתכנית זו השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והוא מתייחס גם לנקבה.

1 .כללי

1.1 .החל מיום 16.11.2018 ועד יום 07.12.2018 ( להלן: "תקופת התחרות"), תערוך החברה תחרות 
הגרלות נושאת פרסים בשם "חופשת סתיו 2018".

1.2 החברה תהיה רשאית להאריך או לשנות את משך המבצע או תחילתו, לערוך הגרלות נוספות
ולהוסיף פרסים, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

1.3 כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, תהייה באחריות הזוכה ועל חשבונו בלבד
החברה תהיה רשאית להעביר לשלטונות המס, אם יידרש לכך על פי דין, את פרטי הזוכים ולא תהיה
חייבת בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה, למעט אם מוטלת עליה חובה על פי דין לעשות כן.

2 .התנאים להשתתפות בהגרלה

2.1  זכאים להשתתף בהגרלה הינם בעלי חשבון אינסטגרם חוקי ותקין אשר ביצעו "לייק" לעמוד האינסטגרם של החברה
ובנוסף שיתפו את הפוסט/סרטון לצורך השתתפות בתחרות, הפוסט (סרטון) יועלה לעמוד האיסטגרם האישי של המשתתף וחובה
עליו לתייג את עמוד האינסטגרם של החברה (להלן ״sara_slime_il״) על מנת שיופיע בעמוד של החברה.
סרטון אשר לא יתוייג ולא יופיע בעמוד החברה יפסל מהשתתפות באופן ישיר וללא כל עוררין.
על מנת לזכות בתחרות על המשתתף לצבור כמות לייקים מירבית לסרטון שיצר והעלה לעמוד החברה.
חמשת המשתתפים שצברו את כמות הלייקים הגבוהה ביותר בסיום המועד הנקוב של התחרות 
יעלו להגרלה שתצולם ותפורסם במדיה של החברה (להלן אתר החברה ״saraslime.com" ועמוד האינסטגרם להלן ״sara_slime_il)
תאריך הגרלת הזוכה הוא 10/12/18 וההגרלה תיערך ע״י צוות שופטים שייבחר ע״י החברה ושמותיהם יפורסמו ע״פי שיקול דעת החברה.
במסגרת ההגרלה יוגרלו חמישה פרסים באופן מדורג וכל חמשת המשתתפים בעלי כמות הלייקים הגבוהה ביותר יזכו בפרסים.
בנוסף תיערך חלוקת פרסים לשלושה משתתפים נוספים אשר יצרו סרטונים ונבחרו ע״י צוות השופטים בקטגוריית ״חביבי השופטים״
ללא קשר ישיר לכמות הלייקים שצברו.

2.2 .משתתפים אשר לא יעמדו בתנאי ההשתתפות ו/או ינקטו בפעולות בחוסר תום לב על מנת
לזכות בפרס וכן משתתפים אשר פרטי עמוד האינסטגרם שלהם אינו אמיתי, יפסלו וזכאותם לפרסים
תבוטל על פי שיקול דעתה של החברה.

3  אחריות

3.1 .התחרות תיערך בהתאם לכל דין ו/או חוק. כאשר מועד סיום זמן ההשתתפות יגיע,
החברה תערוך את ההגרלה ותכריז על הזוכים בהתאם לתנאי התחרות.

4 תיאור המבצע

4.1  במהלך תקופת המבצע יתבקשו חברי האינסטגרם להעלות סרטוני סליים בנושא המבוקש ולתייג את עמוד האינסטגרם של החברה
בכתובת sara_slime_il, בנוסף יתבקשו המשתתפים לעשות לייק לעמוד החברה.

4.2 המשתתפים בהגרלה יהיו משתמשים אשר קיבלו על עצמם את כל תנאי התכנית ואשר העלו סרטונים ועשו
לייק מחשבון האינסטגרם הפרטי שלהם.

4.3 מבין כל המשתתפים יוגרלו בסוף התקופה:
קטגוריית ״לייקים״:
מקום ראשון: טאבלט מדגם אייפד + גביע מקום ראשון.
מקום שני: שובר מתנה ע״ס 750 ש״ח לרכישת מגוון מוצרי שרה סליים + גביע מקום שני.
מקום שלישי: שובר מתנה ע״ס 500 ש״ח לרכישת מגוון מוצרי שרה סליים + גביע מקום שלישי.
מקום רביעי: שובר מתנה ע״ס 250 ש״ח לרכישת מגוון מוצרי שרה סליים.
מקום חמישי: שובר מתנה ע״ס 250 ש״ח לרכישת מגוון מוצרי שרה סליים.
קטגוריית ״חביבי השופטים״
מקום ראשון: שובר מתנה ע״ס 750 ש״ח לרכישת מגוון מוצרי שרה סליים.
מקום שני: שובר מתנה ע״ס 500 ש״ח לרכישת מגוון מוצרי שרה סליים. 
מקום שלשי: שובר מתנה ע״ס 250 ש״ח לרכישת מגוון מוצרי שרה סליים.

5 .ההגרלה ואופן ביצועה

5.1 בכפוף לאמור בסעיף 3 להלן, החברה תערוך הגרלה בתאריך 10.12.2018.

5.2 ההגרלה תבוצע על ידי נציגי החברה, בפיקוחה והדרכתה. נציגי החברה יבחר באקראי את הזוכים
אשר מילאו אחר תנאי ההשתתפות בהגרלה.
 
6 .תוצאות ההגרלה

6.1 תוצאות ההגרלה יפורסמו באתר המבצע (להלן: "מועד הפרסום") וכן תישלח לזוכה הודעה
בדבר הזכייה לאינסטגרם של הזוכה לפי חשבון האינסטגרם ממנו ביצע את ההשתתפות בהגרלה.

6.2 תוצאות ההגרלה יהיו סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.
 
7 .מימוש הפרס

7.1 הזוכה יידרש למסור את שמו המלא, אימייל, טלפון ליצירת קשר

מימוש הפרס ייעשה ע"י הגעה לחברה ברחוב כפר גלעדי 36 ת״א

7.2 החברה תהא רשאית לפרסם במדיה את שם הזוכה ותמונתו, באופן ובמועדים שיקבעו על פי
שיקול דעתה של החברה ובכפוף להוראות הדין .

7.3 מובהר כי עצם ההשתתפות במבצע תחשב להסכמת הזוכה לפרסום פרטיו כאמור והזוכה
מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

7.4 החברה ו/או מי מטעמה אינם מתחייבים למועד קבלת הפרס ליום ולשעה הנוחים לזוכה, אלא
לשעות פעילות החברה.

5.7 אין באפשרות הזוכה להמיר או לשנות את הפרסים וצורת מסירתם בכל אופן שהוא.
x

#{title}

#{text}

#{price}