תקנון ״טופ 2״ שיתוף פעולה לצורך עידוד מכירת סליים 

הגדרות

מבלי לגרוע משאר ההגדרות המופיעות בתוכנית זו, יפורשו המונחים הבאים

 בהתאם לאמור לידם,

והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת מתוכן העניין או מהקשר הדברים:

"תכנית שיתוף הפעולה"- ההוראות המופיעות בתכנית זו לפי העניין;

”טופ 2"- הקמפיין שתוכנית זו חלה עליה במסגרת שיתוף הפעולה שעורכת החברה

"החברה"- שרה סליים/איב לקשרי בע״מ;

"משתתף"- הוא זה אשר עמד בתנאי ההשתתפות בסעיף 2 להלן;

"אתר הקמפייין"- דף האינסטגרם של החברה בשם ״sara_slime_il״ שישמש את החברה לשם הקמפיין

וממנו יבחרו המשתתפים.

בתכנית זו השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והוא מתייחס גם לנקבה.

1 .כללי

1.1 .החל מיום 11-11-19 ועד יום 01-01-20 ( להלן: "תקופת הקמפיין"), תערוך החברה קמפיין 

שיתוף פעולה בשם ״טופ 2״.

1.2 החברה תהיה רשאית להאריך או לשנות את משך המבצע או תחילתו, על פי שיקול דעתה

 הבלעדי.

1.3 כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, תהייה באחריות הזוכה ועל חשבונו בלבד

החברה תהיה רשאית להעביר לשלטונות המס, אם יידרש לכך על פי דין, את פרטי הזוכים ולא תהיה

חייבת בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה, למעט אם מוטלת עליה חובה על פי דין לעשות כן.

2 .התנאים להשתתפות בהגרלה

2.1  זכאים להשתתף בהגרלה הינם יחידים בעלי חשבון אינסטגרם חוקי ותקין אשר ביצעו "לייק" לעמוד האינסטגרם של החברה

ובנוסף הגיבו בתגובות לפוסט הקמפיין ונבחרו בהגרלה 

הכנת הסליים תצולם ותפורסם במדיה של החברה (להלן אתר החברה ״saraslime.com" ועמוד האינסטגרם להלן ״sara_slime_il)

2.2 .משתתפים אשר לא יעמדו בתנאי ההשתתפות ו/או ינקטו בפעולות בחוסר תום לב על מנת

לזכות בפרס וכן משתתפים אשר פרטי עמוד האינסטגרם שלהם אינו אמיתי, יפסלו וזכאותם לפרסים

תבוטל על פי שיקול דעתה של החברה.

3  אחריות

3.1 .הקמפיין יערך בהתאם לכל דין ו/או חוק. כאשר מועד סיום זמן ההשתתפות יגיע,

החברה תערוך את ההגרלה ותכריז על הזוכים בהתאם לתנאי הקמפיין.

4 תיאור המבצע

4.1  במהלך תקופת הקמפיין יתבקשו חברי האינסטגרם הרוצים להשתתף להגיב בתגובות לפוסט הקמפיין ״אני רוצה״

4.2 המשתתפים בהגרלה יהיו משתמשים אשר קיבלו על עצמם את כל תנאי התכנית 

4.3 מבין כל המשתתפים תוגרל האפשרות להגיע לחנות שלנו ולהכין סליים בחנות בתיאום מראש בימי חמישי או שישי בלבד

5 .ההגרלה ואופן ביצועה

5.1 בכפוף לאמור בסעיף 3 להלן, החברה תערוך הגרלה מדי שבוע

5.2 ההגרלה תבוצע על ידי נציגי החברה, בפיקוחה והדרכתה. נציגי החברה יבחר באקראי את

 הזוכים אשר מילאו אחר תנאי ההשתתפות בהגרלה.

6 .תוצאות ההגרלה

6.1 תוצאות ההגרלה יפורסמו באתר המבצע (להלן: "מועד הפרסום") וכן תישלח לזוכה הודעה

בדבר הזכייה לאינסטגרם של הזוכה לפי חשבון האינסטגרם ממנו ביצע את ההשתתפות בהגרלה.

6.2 תוצאות ההגרלה יהיו סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.

7 .מימוש הפרס

7.1 הזוכה יידרש למסור את שמו המלא, אימייל, טלפון ליצירת קשר

מימוש הפרס ייעשה ע"י הגעה לחברה ברחוב כפר גלעדי 36 ת״א

7.2 החברה תהא רשאית לפרסם במדיה את שם הזוכה ותמונתו, באופן ובמועדים שיקבעו על פי

שיקול דעתה של החברה ובכפוף להוראות הדין .

7.3 מובהר כי עצם ההשתתפות במבצע תחשב להסכמת הזוכה לפרסום פרטיו כאמור והזוכה

מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

7.4 החברה ו/או מי מטעמה אינם מתחייבים למועד קבלת הפרס ליום ולשעה הנוחים לזוכה, אלא

לשעות פעילות החברה.

7.5 במסגרת שיתוף הפעולה הסליימים שהמשתפפים שנבחרו יכינו, ישווקו על ידי החברה באתר אינטרנט 

וברשתות החברתיות וחצי מסכום המכירה יוענק למשתתפים באמצעות שוברי קנייה לרכישת מוצרי החברה באתר והחנות

7.6 אין החברה מתחייבת על כמות המכירה או מכירת כלל הסליימים שהוכנו 

וכמו כן על טיב הסליימים או איכותם

7.7 תקופת שיווק הסליימים באתר ובעמוד הינה עפ״י שיקול דעת החברה וניתנת לשינוי בכל עת

x

#{title}

#{text}

#{price}